מדיניות פרטיות

 1. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי הלימוזינה (https://www.halimozina.com/) ביחס לשמירה על פרטי יצירת הקשר [שם מלא, טלפון, עיר – הכל להלן: "המידע"] שאתה, המתעניין, מסרת לנו במסגרת השארת הפרטים במודעת הפרסום שלנו.
 2. מדיניות פרטיות זו מנוסח בלשון זכר אולם חלה ומיועדת כמובן גם על כל מי שאינו מגדיר עצמו ככזה.
 3. עצם מסירת המידע כאמור מהווה את הסכמתך לכך ש- (א) נוכל לעשות שימוש במידע על מנת להציע לך שירותים ו/או מוצרים שלנו (ב) נוכל למסור את המידע לשותפים העסקיים שלנו על מנת שהם יוכלו להציע לך שירותים ו/או מוצרים (ג) נוכל לעשות שימוש במידע לצורך ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים, מחקר, תחקור תלונות, ביקורת וכל שימוש מקוון אחר שיווקי ו/או פרסומי.
 4. שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניין שלנו ואתה מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו.
 5. אתה מאשר שידוע לך שלא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע מידע וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 6. אנו נשמור על המידע  לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתנו לשמור עליו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.
 7. תוכל בכל עת לבקש מאיתנו לתקן מידע אשר מסרת וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: [email protected] ואנו נפעל לעשות זאת תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.
 8. אנו עלולים לאסוף נתונים באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) המידע שמסרת בעת השארת הפרטים במודעה (ב) נתונים שאנו אוספים כגון מתי השארת את המידע, מהיכן בישראל השארת את המידע, באיזה אמצעי דיגיטלי השתמשת (כגון מחשב . מכשיר סלולארי) כתובת IP ופרטי המכשיר הסלולארי ממנו השארת את המידע ככל שבוצע באמצעותו (ד) נתונים סטטיסטיים שאינם מזהים אותך באופן אישי, כמפורט להלן.
 9. החברה והשותפים העסקיים שלה משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שצפית במודעה לרבות באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך תפעולה השוטף והתקין של המודעה ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים, לאימות נתונים, כדי להתאים את המודעה להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 10. אנו לא נמסור את המידע לצד ג' שהוא אינו שותף עסקי שלנו, ללא אישורך המפורש על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, אנו נהיה רשאים, אך לא חייבים, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש שלך:
  – הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או כל דין.
  – קיימות הוראות דין המחייבות אותנו להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.
  – במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בינך לביננו.
  – במקרה שאנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בך בחייך, בבריאותך, ברכושך, או כל נזק לצד ג' כלשהו.
  – במקרה שהפעילות הקשורה בנו תעבור לגורם אחר, אנו נהיה רשאים לספק את כל המידע שברשותנו לגורם שיפעיל את הפעילות.
 11. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת המידע אינם מטילים עלינו חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפינו בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.
 12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתך למדיניות פרטיות זו אתה מאשר בזאת את הסכמתך לקבל מאיתנו ו/או מהשותפים העסקיים שלנו כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “הדיוור הישיר”). אתה מצהיר בזאת כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגדנו ו/או כנגד השותפים העסקיים שלנו בגין קבלת הדיוור הישיר האמור.
 13. בכל שאלה הקשורה למדיניות פרטיות זו ניתן לפנות אלינו לכתובת הדוא"ל: [email protected].

 

דילוג לתוכן